Blogginlägg Volupe

Hur man driver Design Manager-projekt

Digital designutforskning öppnar dörren för snabb innovation till lägre kostnader. Och det bästa är att du med Simcenter STAR-CCM+ får verktyget för att göra det i en välbekant miljö. Sedan 2017 är STAR-CCM+ utrustad med följande Chef för design som gör det möjligt att göra automatiserade konstruktionsstudier. I veckans blogg vill jag berätta om hur du kan använda Design Manager på olika resurser.

 

Direkt inlämning

Det enklaste sättet att köra Design Manager är förstås att köra den, liksom konstruktionsutvärderingarna, lokalt. Detta kallas också för direkt inlämning. Men resurser som du behöver för vissa simulations är inte alltid tillgängliga där du befinner dig.

Du kan därför överväga att köra simuleringen på ett kluster eller en arbetsstation. Ingen ytterligare installation eller konfiguration krävs för att köra Design Manager på ett kluster. Design Manager kräver dock att det finns ett system för hantering av partier, dvs. ett kösystem, på klustret.

För kluster med ett kösystem installerat Design Manager erbjuder följande lägen för att köra Design Manager på ett kluster:

 • Allmänt om inlämning av jobb
 • Före tilldelningen
 • Arbetsledare

Design Manager utan kösystem

Arbetsstation

Mindre kluster som endast nås av ett fåtal användare eller arbetsstationer har ofta inget system för hantering av partier. För sådana system kan det vara lämpligt att utföra en konstruktionsutredning i batchläge.

Stegen för att köra DM-projektet i batch är följande:

 1. Förbered Design Manager-projektet på den lokala datorn. Skapa en ny studie och ange de data som krävs, t.ex. parametrar, svar/mål eller begränsningar.
 2. Redigera studieinställningen för parallell beräkning.
  • Ändra egenskaperna för samtidiga jobb och beräkningsprocesser under Designstudier->Designstudier->Inställningar->Körningsinställningar (se bilderna nedan). Kontrollera också att typen av beräkningsresurs är inställd på "Direct" (direkt).

Observera att värdet för beräkningsprocesser här är antalet kärnor per jobb, och att det totala antalet kärnor som krävs för studien därför är "Simultaneous Jobs" x "Compute Processes".

3. Överför följande filer till den arbetsstation eller klusternod där du vill köra simulations:

  • sim-fil
  • dmprj-fil

4. Utför Design Manager-projektet med kommandot batch.

starccm+ [project] -batch -dmnoshare -passtodesign "-power -podkey -licpath 1999@flex.cd-adapco.com"

Var:

-dmnoshare
Anger licensieringssystemet för licensiering av Design Manager Server utan licens.

-passtodesign
Anger simuleringsalternativ som ska överföras till konstruktionen simulations, t.ex. licensalternativ eller andra Simcenter STAR-CCM+-alternativ.

Designstudien kommer att köras automatiskt. Om du befinner dig i nätverket som resursen kan du ansluta din lokala STAR-klient till servern som vanligt.

Flera klusternoder utan kösystem

Om du vill kombinera flera klusternoderresurser kan du logga in på en av noderna och starta Design Manager därifrån i batch, enligt beskrivningen ovan. I vissa fall är dock det delade filsystemet i alla noder åsidosatt och STAR-instansen kan inte komma åt var varianten finns. För att kringgå detta kan du ställa in Compute Resources till Linux Cluster, men du tillhandahåller bara en skriptfil som återställer sökvägen och tillhandahåller information för datanoderna.

 

#!/bin/bash
#Reläsa information om konstruktionen
STARCASE=$(cat dm_design_execute_options.txt) #Designnamn
CASELOG=$(cat dm_design_output_info.msg) #output loggfil

#Reassemblerar arbetskatalogen
WORKINGDIR=$(pwd)
read -a FLAG <<> $CASELOG

exit 0

Design Manager med ett kösystem

Batch-system hanterar tilldelningen av beräkningsjobb till en enda stor dator eller ett kluster av mindre datorer.

Allmänt om inlämning av jobb

I det allmänna jobbsändningsläget skickar Design Manager varje konstruktionssimulering som ett enda jobb till kön. I det här läget måste Design Manager-servern köras på en nod som har möjlighet att skicka jobb till kön, t.ex. en klusterhuvudnod eller en visualiseringsnod. Den här klusternoden och beräkningsnoderna måste dela samma filsystem med samma monteringssökväg. Efter att ha startat konstruktionsstudien från Design Manager-klienten skickar Design Manager in konstruktionen simulations till kön, spårar deras framsteg och extraherar deras utdata när de är färdiga.

Du anger inställningarna för inlämningen i beräkningsresurser > Linuxkluster. Här kan du också ange sökvägen till ett inlämningsskript.

Före tilldelningen

Med läget för förallokering kan du skicka hela Design Manager-projektet som ett enda jobb till klusterkön. Inom de tilldelade resurserna fungerar Design Manager som sitt eget kösystem och skickar in konstruktionen simulations enligt inställningarna i studien (dvs. antalet samtidiga jobb och antalet kärnor per jobb). De resurser som du tilldelar Design Manager-projektet måste vara dimensionerade enligt de resurser som önskas för konstruktionsstudierna i projektet.

I förväg tilldelade resurser kan till exempel användas under en interaktiv session. På Grid Engine anger du att detta skulle vara

qlogin -pe mpi 64

När den interaktiva sessionen är etablerad kan du starta Design Manager i batchläge med

starccm+ [project] -batch -dmnoshare

Design Manager-projektet måste dock ställas in och förberedas innan en GUI-session. Batchkommandot startar designstudien omedelbart. Du ställer också in beräkningsresurstypen till "Direct" igen eftersom Design Manager är placerad direkt där simulations körs.

Arbetsledare

Job Manager-funktionen syftar till att hjälpa simuleringsingenjören att på ett enkelt och transparent sätt skicka in Design Manager-studier från Simcenter STAR-CCM+ miljö till beräkningsresurser utan att behöva förstå dem. Syftet är också att hjälpa administratörer (IT- eller elanvändare) att enkelt hantera resurser och användares rättigheter.

Job Manager fungerar som ett gränssnitt mellan din lokala dator och en uppsättning resurser. Det gör det möjligt att få tillgång till fjärrberäkningsresurser och styra dem utan att behöva logga in på dem och köra skript direkt och enkelt.

 

Från Compute Resources väljer du Job Manager och loggar in med ditt användarnamn och lösenord. Därefter får du tillgång till de fördefinierade inlämningsmallarna.

Jag hoppas att veckans läsning kommer att hjälpa dig att få din designutforskning gjord på ett effektivt sätt så att du kan fatta smarta beslut snabbare! Tveka inte att kontakta oss på support@volupe.comom du har några frågor.

Läs också:
Bubble Plots för utforskning av design
Riktat nät i Simcenter STAR-CCM+
Utgivning av Simcenter STAR-CCM+ 2020.2 del 4

Fler blogginlägg

sv_SESwedish